ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง

   ข่าวประกาศ
       

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
   -  แบบฟอร์มแผน รายวิชาพื้นฐาน
   -  แบบฟอร์มแผน รายวิชาเพิ่มเติม
   -  แบบฟอร์มบันทึกท้ายแผน
   -  แบบฟอร์มกำหนดการสอน

   เอกสารการสมัครเรียน

  -  แบบฟอร์มการสมัครเรียนแบบ PDF

  -  แบบฟอร์มการสมัครเรียนแบบภาพ

  -  เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนประกอบด้วย

  1.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

  2.สูติบัตรของนักเรียน

  3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านบิดา มารดา

  4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา มารดา)

  5.หลักฐานการจบการศึกษา

   กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
ตารางสอบการสอบออนไลน์สำหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2564


ผู้บริหาร

ผลงานเด่น
ข่าวการศึกษา


Contact Us
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
27/173  ถ.คลองคะเชนทร์  ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร. 056-990419
   
Hot Menu
COPYRIGHT © 2019  BPTS.AC.TH  ALL RIGHTS RESERVED
Design By AIWEB